Styring av bærekraftsarbeidet

Olav Thon Gruppen har utarbeidet flere styrende dokumenter, som setter føringer for vårt arbeid med bærekraft.

Gruppens bærekraftspolicy fastsetter de prinsipielle retningslinjene i konsernets bærekraftsarbeid. Den gir føringer til alle ledere og medarbeidere om hvordan Olav Thon Gruppen skal jobbe med bærekraft. Policyen har også klare retningslinjer for hvordan gruppen skal sikre kontinuitet i dette arbeidet.

Leverandøroppfølging
Olav Thon Gruppen kjøper inn varer og tjenester for flere milliarder kroner i året, og har et stort ansvar som innkjøper. Ansvarlige innkjøp er et stadig viktigere fokusområde, og konsernet etterstreber dette gjennom følgende tiltak:

  • En innkjøpspolicy, som stiller krav til ansvarlige innkjøp
  • Grundige standardvilkår, som stiller viktige krav til leverandørers og underleverandørers fokus på, og kontinuerlige arbeid med, menneskerettigheter, arbeidsvilkår, miljø og anti-korrupsjon.
  • En årlig evaluering av Olav Thon Gruppens avtaleleverandører, med vekt på deres arbeid med etikk og samfunnsansvar.

Olav Thon Gruppens Bærkeraftspolicy (pdf, 151 kB)