Likestilling og mangfold i Olav Thon Gruppen

I Olav Thon Gruppen arbeider vi for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, samt kombinasjoner av disse grunnlagene.

Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering

Olav Thon Gruppen skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette arbeidet inkluderes i bedriftens HR og HMS arbeid, fra rekruttering av nye medarbeidere til avslutning av arbeidsforholdet, og skal kontinuerlig ivaretas gjennom hele ansettelsesforholdet til hver enkelt ansatt på alle nivåer i bedriften. Vårt overordnede arbeid og mål for likestilling og mot diskriminering er forankret i flere overordnede dokumenter.

Det er i tillegg utarbeidet retningslinjer for å systematisere mangfold og likestillingsarbeidet med den hensikt å fremme likestilling og hindre diskriminering. Hensynet til likestilling og ikke-diskriminering er ellers inkludert i den øvrige personalpolitikken, og beskrevet i alle relevante deler av våre policyer og personalhåndbøker.

I Olav Thon Gruppen skal det ikke forekomme diskriminering eller trakassering – alle mennesker er like mye verdt – og den som føler seg diskriminert, trakassert eller mobbet på noen måte skal bli tatt på alvor. Vi har derfor gode og oppdaterte rutiner for varsling og terskelen for å ta opp kritikkverdige forhold skal være lav.

Arbeidet med aktivitets- og redegjørelsesplikten foretas gjennom en fire-stegs-metode. Gjennom denne metoden undersøker vi hva hos oss som kan bidra til diskriminering og hindre likestilling når det gjelder rekruttering, tilrettelegging for mangfold og muligheter for å kombinere arbeid og familieliv, lønns- og arbeidsforhold, forfremmelser og utviklings-muligheter, samt arbeidsmiljø, trakassering og mobbing. Som et resultat av kartleggingene iverksetter vi tiltak der det trengs, og vi evaluerer kontinuerlig arbeidet vi gjør og de tiltakene vi igangsetter.